فكر

صبح كه بيدار شدي

پاتو از خونه گذاشتي بيرون

رفتي وسط كوچه

٣٦٠ درجه بچرخ

بازم بچرخ

يه دورم به خاطر آخرين باري كه با هم بوديم بزن

خوب دورتو ببين

بازم نگاه كن

خوب خوب نگاه كن

من نيستم

كيلومترها ازت دورم

از قلبت سالها فاصله دارم

پس راحتي

پس به راحتي مسيرتو ادامه بده، ته چيزي كه خواستي شد اين... نبودن من...

ولنتاينت، چهارشنبه سوريت، عيدت، ١٣ به درت، تولدت، شب يلدات تا آخر عمرت مبارك...


/ 0 نظر / 44 بازدید